สมัครสมาชิก : เข้าระบบ :
..:: คำขวัญอำเภอลับแล : " งามพระแท่นศิลาอาสน์ ถิ่นลางสาดรสดี เมืองพระศรีพนมมาศ แหล่งไม้กวาดตองกง ดงหอมแดงลือชื่อ งามระบือน้ำตกแม่พูล " ::..
เลือกภาษา  
เลือกรูปแบบภาษา:

 
Main Menu  
 Home
 ข้อมูลทั่วไป
 หน้าที่ของ อบต.
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายนิติบัญญัติ
 พนักงานส่วนตำบล
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขฯ
    กองการศึกษาฯ
    กองสวัสดิการสังคม
 พนักงานจ้าง 
    สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองสาธารณสุขฯ
   กองการศึกษาฯ
   กองสวัสดิการสังคม
 
General  
 แผนพัฒนาปี 56-58
 แผนพัฒนาปี 57-59
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนอัตรากำลัง
 แผนการดำเนินงานปี 56
 แผนการดำเนินงานปี 57
  แผนการจัดหาพัสดุ
 
Knowledge  
 ภาษีป้าย
 ภาษีบำรุงท้องที่
 ถาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
Radio Online  
 
หน่วยงานราชการ  

 
สถิติผู้เยี่ยมชม  
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
13020231
คน ตั้งแต่ 9 กุมภาพันธ์ 2554
 
Income-Expenses  
รายรับรายจ่ายปีงบ 60

เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน


รายรับรายจ่ายปีงบ 61

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน

 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร  
   ช่องทางในการขอใช้บริการ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    แบบคำขอดูข้อมูลข่าวสาร(ใหม่)
 
รายรับ  

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล

 ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คลิกรายละเอียด 29/03/2562

  เอกสารประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คลิกรายละเอียด 29/03/2562

  รายละเอียดคุณลักษณะ รถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งชุดเครนสลิงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน คลิกรายละเอียด 29/03/2562

  แบบ บก.06 โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งชุดเครนสลิงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน คลิกรายละเอียด 29/03/2562

 สรุปการประมาณราคากลาง โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งชุดเครนสลิงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน  คลิกรายละเอียด 29/03/2562

  รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งชุดเครนสลิงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน คลิกรายละเอียด 29/03/2562

  ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล อบต.แม่พูล  คลิกรายละเอียด  01/01/2562 
  
 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลติกคอนกรีต อต. ถ. ๖๘-๐๐๒ (บ้านผามูบ - บ้านห้วยใต้) หมู่ ๗  คลิกรายละเอียด  08/01/2562 

  สรุปผลการประมาณราคากลางเโครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลติกคอนกรีต อต. ถ. ๖๘-๐๐๒ (บ้านผามูบ - บ้านห้วยใต้) หมู่ ๗  คลิกรายละเอียด  08/01/2562 

 แบบ ป.ป.ช. โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลติกคอนกรีต อต. ถ. ๖๘-๐๐๒ (บ้านผามูบ - บ้านห้วยใต้) หมู่ ๗  คลิกรายละเอียด  08/01/2562 

  เอกสารแนบใบเสนอราคาโครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลติกคอนกรีต อต. ถ. ๖๘-๐๐๒ (บ้านผามูบ - บ้านห้วยใต้) หมู่ ๗  คลิกรายละเอียด (1) (2)  08/01/2562

  ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี 2562 คลิกรายละเอียด 03/01/2562

 แบบเสนอข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2561 คลิกรายละเอียด 26/09/2561

 แบบกรอกประวัติย่ออาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2561 คลิกรายละเอียด 26/09/2561

  รายงานประมาณการรายรับ ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 คลิกรายละเอียด 26/09/2561

  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 คลิกรายละเอียด 26/09/2561

  การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2652 (1) (2) (3) 26/09/2561

 ประกาศประกวดราคาจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อต.ถ.68-001 สายบ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) 20/08/2561

  สรุปผลการประมาณราคากลางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อต.ถ.68-001 สายบ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) 20/08/2561

 แบบ ป.ป.ช. เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อต.ถ.68-001 สายบ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 20/08/2561

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อต.ถ.68-001 สายบ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) 15/11/2560

  แบบ ปร.4 และ ปร.5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อต.ถ.68-001 สายบ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) 15/11/2560

  แบบ ป.ป.ช. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อต.ถ.68-001 สายบ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 15/11/2560

   งบแสดงฐานะทางการเงินปี 2560 คลิกรายระเอียด 31/10/2560

  แผนการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2561 คลิกรายระเอียด 31/10/2560

  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกรายละเอียด 1/09/2560

  - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกรายละเอียด 1/09/2560
          - คำแถลงงบประมาณ  คลิกรายละเอียด
          - บันทึกหลักการและเหตผล แบ่งตามด้าน  คลิกรายละเอียด
          - บันทึกหลักการและเหตผล แบ่งตามแผนงาน  คลิกรายละเอียด
          - รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตผล คลิกรายละเอียด
          - รายละเอียดประมาณรายการจ่าย คลิกรายละเอียด
          - รายละเอียดประมาณรายการรับ คลิกรายละเอียด
          - รายงานการประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกรายละเอียด
          - รายงานการประมาณรายรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกรายละเอียด
          - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายปีะงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกรายละเอียด

 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 คลิกรายละเอียด (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 15/09/2560

  แผนกิจกรรม / ปฏิทินการการท่องเที่ยวประจำปี 2560 คลิกรายละเอียด 5/01/2560

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายม่อนขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่2 คลิกรายละเอียด 21/08/2560

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายม่อนขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่2  คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) 21/08/2560

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายห้วยสะแอนใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่2  คลิกรายละเอียด 21/08/2560

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายห้วยสะแอนใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่2 คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3)  21/08/2560

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างสะพานผามูบ หมู่ที่7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่2 คลิกรายละเอียด 21/08/2560

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างสะพานผามูบ หมู่ที่7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่2 คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) 21/08/2560

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนายสุพล ปินตานำ หมู่ที่7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่2 คลิกรายละเอียด 21/08/2560

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนายสุพล ปินตานำ หมู่ที่7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่2 คลิกรายละเอียด หน้า  (1) (2) (3) (4) 21/08/2560

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คลิกรายละเอียด  30/06/2560

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง คลิกรายละเอียด 30/06/2560

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ปีงบประมาณ 2559 คลิกรายละเอียด 30/06/2560

  ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ปีงบประมาณ 2557 คลิกรายละเอียด 27/06/2560

  ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครางการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ คลิกรายละเอียด 19/06/2560

  การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา จำนวน 7 โครงการ คลิกรายละเอียด 13/06/2560

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายม่อนขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายม่อนขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) 29/05/2560

  แบบ ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายม่อนขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายห้วยสะแอนใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายห้วยสะแอนใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3)  29/05/2560

  แบบ ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายห้วยสะแอนใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คุ้ม5 หมู่ที่6 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คุ้ม5 หมู่ที่6 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) 29/05/2560

  แบบ ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คุ้ม5 หมู่ที่6 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนายสุพล ปินตานำ หมู่ที่7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนายสุพล ปินตานำ หมู่ที่7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า  (1) (2) (3) (4) 29/05/2560

  แบบ ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนายสุพล ปินตานำ หมู่ที่7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ซอยคุ้ม4 หมู่ที่6 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ซอยคุ้ม4 หมู่ที่6 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด (1) (2) (3)  29/05/2560

  แบบ ป.ป.ช. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ซอยคุ้ม4 หมู่ที่6 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล. ข้างสะพานผามูบ หมู่ที่7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล. ข้างสะพานผามูบ หมู่ที่7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) 29/05/2560

  แบบ ป.ป.ช. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล. ข้างสะพานผามูบ หมู่ที่7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนางแวว หมู่ที่4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนางแวว หมู่ที่4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) 29/05/2560

  แบบ ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนางแวว หมู่ที่4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 29/05/2560

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล เรื่องเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล คลิกรายละเอียดหน้า (1) (2) (3) 8/03/2560

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งแบบเรียงหินยาแนว  สะพานห้วยต้นซื้อ หมู่ที่ 11  ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2)  17/01/2560

 ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2560 คลิกรายละเอียด 29/12/2559

 ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2560 ไปรับแบบพิมและกรอกรายการในแบบพิม ยื่นต่อเจ้าหน่าที่ คลิกรายละเอียด 29/12/2559

 ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2560 ยื่นต่อพนักงานประเมิน คลิกรายละเอียด 29/12/2559

 ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ปี 2560 ยื่นต่อพนักงานประเมิน คลิกรายละเอียด 29/12/2559

 งบการเงิน ปี 2559  คลิกรายละเอียด 04/01/2559

 ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2559 ยื่นต่อพนักงานประเมิน คลิกรายละเอียด 04/01/2560

 ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ปี 2559 ยื่นต่อพนักงานประเมิน คลิกรายละเอียด 04/01/2560

  บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูลสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2559 ครั้งทีั่ 2 คลิกรายละเอียด  15/12/2559

  บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูลสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2559 ครั้งทีั่ 1 คลิกรายละเอียด  14/12/2559

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้ำตกแม่พูล หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4)  14/12/2559

  แบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้ำตกแม่พูล หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 14/12/2559

  รายงานผลการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้ำตกแม่พูล หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 14/12/2559

  รายงานผลการจัดหาพัสดุโดยวีธีการสอบราคา  คลิกรายละเอียด  4/11/2559

  ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อต.ถ.68-001 บ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ที่ 11 บ้านมหาราช ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกรายละเอียด 21/11/2559

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยจำต้อง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2)  21/11/2559

  แบบ ป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยจำต้อง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 21/11/2559
  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยใต้ - ป้างดอย หมู่ีท่ 8 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2)  14/11/2559

  แบบ ป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยใต้ - ป้างดอย หมู่ีท่ 8 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 14/11/2559

  สรุปผลการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คลิกรายละเอียด 1/11/2559

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คลิกรายละเอียด 1/11/2559

  รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  คลิกรายละเอียด  1/11/2559

  แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ปีงบประมาณ 2557 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  คลิกรายละเอียด 1/11/2559

  ประกาศสอบราคาซื้อ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ปีงบประมาณ 2557 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  คลิกรายละเอียด 18/10/2559

  คุณลักษณะทั่วไปของกล้องวงจรปิด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ปีงบประมาณ 2557 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  คลิกรายละเอียด 18/10/2559

  แผนที่ติดกล้องวงจรปิด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ปีงบประมาณ 2557 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  คลิกรายละเอียด 18/10/2559

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ปีงบประมาณ 2557 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  คลิกรายละเอียด (1) (2) (3) (4)  18/10/2559

  การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  คลิกรายละเอียด (1) (2) (3) (4) (5)  29/09/2559

 ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านนายสว่างถึงคลองแม่พร่อง ม.7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 12/09/2559

 สรุปการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านนายสว่างถึงคลองแม่พร่อง ม.7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  คลิกรายละเอียด (1) (2) (3) (4) (5) (6) 12/09/2559

  บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูลสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ครั้งทีั่ 2 คลิกรายละเอียด  15/08/2559

  บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูลสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ครั้งทีั่ 1 คลิกรายละเอียด  08/08/2559

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายม่อนฤาษี หมู่ที่ 9 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2)  12/07/2559

  บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูลสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ครั้งทีั่ 1 คลิกรายละเอียด  13/06/2559

  ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 7/06/2559

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 7/06/2559

 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 1/04/2559

  กรอบอัตรากำลัง 3 ปี คลิกรายละเอียดหน้า (1) (2) 1/04/2559

  บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูลสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2559 ครั้งทีั่ 1 คลิกรายละเอียด  09/02/2559

  ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูลสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2559 ครั้งทีั่ 1 คลิกรายละเอียด  09/02/2559

  ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน  คลิกรายละเอียด  30/12/2558

  ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2559  คลิกรายละเอียด 29/12/2558

  ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2559 ไปรับแบบพิมและกรอกรายการในแบบพิม ยื่นต่อเจ้าหน่าที่  คลิกรายละเอียด 29/12/2558

  ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2559 ยื่นต่อพนักงานประเมิน  คลิกรายละเอียด 29/12/2558

  ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย  ปี 2559 ยื่นต่อพนักงานประเมิน  คลิกรายละเอียด 29/12/2558

  รายละเอียดคุณลักษณะแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อ กล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 8 ชุดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  คลิกรายละเอียด  26/11/2558

  แบบ ป.ป.ช.1แนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อ กล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 8 ชุดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  คลิกรายละเอียด  26/11/2558

  แผนที่ติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 8 ชุดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง คลิกรายละเอียด  26/11/2558

  สรุปการประมาณราคากลาง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 8 ชุดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  คลิกรายละเอียด หน้า 1  2  3     26/11/2558

  งบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล พ.ศ. 2558 คลิกรายละเอียด 30/10/2558

  รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คลิกรายละเอียด  30/10/2558

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านนายบุญเริน จีนสืบเชื้อ ม.๔ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  แบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านนายบุญเริน จีนสืบเชื้อ ม.๔ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านนายบุญเริน จีนสืบเชื้อ ม.๔ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า 1  2   13/10/2558

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.สายห้วยริน ม.๖ - ๘ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  แบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.สายห้วยริน ม.๖ - ๘ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.สายห้วยริน ม.๖ - ๘ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด  หน้า 1  2 3 13/10/2558

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คุ้ม ๑ ม.๖ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  แบบ ป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คุ้ม ๑ ม.๖ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.คุ้ม ๑ ม.๖ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า   2  4  13/10/2558

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.คุ้ม ๔ ม.๖  ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  แบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.คุ้ม ๔ ม.๖ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.คุ้ม ๔ ม.๖ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า 1 2 3  13/10/2558

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.สายบ้านร้อง  ม.๖ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  แบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.สายบ้านร้อง ม.๖ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.สายบ้านร้อง ม.๖ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า 1 2 3  13/10/2558

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ห้วยตองสาด ม.๗ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  แบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ห้วยตองสาด ม.๗ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ห้วยตองสาด ม.๗ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า 1 2   13/10/2558

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ข้าง ศพด.บ้านห้วยใต้  ม.๗ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  แบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ข้าง ศพด.บ้านห้วยใต้ ม.๗ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ข้าง ศพด.บ้านห้วยใต้ ม.๗ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า 1 2 3 4  13/10/2558

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.บ้านนายหวัน  ม.๑๑ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  แบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.บ้านนายหวัน ม.๑๑ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.บ้านนายหวัน ม.๑๑ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า 1 2 13/10/2558

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.ห้วยปู่ป๊อก  ม.๑๑ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  แบบ ป.ป.ช.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.ห้วยปู่ป๊อก ม.๑๑ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินเป็นถนน คสล.ห้วยปู่ป๊อก ม.๑๑ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า 1 2 3  13/10/2558

 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หน้าบ้านนางแหลม  ม.๑๑ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  แบบ ป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หน้าบ้านนางแหลม ม.๑๑ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หน้าบ้านนางแหลม ม.๑๑ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า 1  2  3  4  13/10/2558

  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล คลิกรายละเอียด 13/10/2558

  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูลคลิกรายละเอียด 13/10/2558

  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล คลิกรายละเอียด13/10/2558

  ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งวงจรปิด (CCTV) คลิกรายละเอียด  05/10/2558

  ประกาศสอบราคาซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งวงจรปิด (CCTV) คลิกรายละเอียด  14/09/2558

  คุณลักษณะรายการติดตั้งวงจรปิด (CCTV) คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)  14/09/2558

  แบบ ปปช. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งวงจรปิด (CCTV)  คลิกรายละเอียด 14/09/2558

  ราคากลางโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งวงจรปิด (CCTV) คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3)  14/09/2558

  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คลิกรายละเอียด  04/09/2558

  คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) 04/09/2558

  บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) 04/09/2558

  รายละเอียดงบประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2559 คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)  4/09/2558

  สรุปผลราคากลางโครงการปรับปรุงและซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4)  02/09/2558

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7  คลิกรายละเอียด 02/09/2558 

  รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 คลิกรายละเอียด  17/8/2558

  แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คลิกรายละเอียด 17/8/2558

  ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) 20/07/2558

  สรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บ้านนายบุญเริน  จีนสืบเชือ ม.4 คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) 02/07/2558

  สรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ข้ามห้วยหัวนา ม.10 คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) 02/07/2558

  สรุปผลราคากลางโครงก่อสร้างการถนน คสล.สายบ้านห้วยใต้ - ป้างดอย ม.8 คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) 02/07/2558

  สรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนางกาบถึงบ้านนายไพฑูรย์ ม.7 คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) 02/07/2558

  สรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ปากซอยมหาราช ม.11 คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) 02/07/2558

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บ้านนายบุญเริน  จีนสืบเชื้อ ม.4  คลิกรายละเอียด 02/07/2558

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ข้ามห้วยหัวนา ม.10   คลิกรายละเอียด 02/07/2558

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยใต้ - ป้างดอย ม.8 คลิกรายละเอียด 02/07/2558

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนางกาบถึงบ้านนายไพฑูรย์ ม.7  คลิกรายละเอียด 02/07/2558

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ปากซอยมหาราช ม.11  คลิกรายละเอียด 02/07/2558

  สรุปผลราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อต.ถ.68-001 บ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ที่ 7 คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) 01/07/2558

  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อต.ถ.68-001 บ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ที่ 7 คลิกรายละเอียด 01/07/2558

  ประกาศมติการประชุมการกำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อต.ถ.68-001 บ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ที่ 7 คลิกรายละเอียด 01/07/2558

  ประกาศแต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางเป็นผู้จัดการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกรายละเอียด 01/07/2558

  ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  คลิกรายละเอียด 01/07/2558

  รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 คลิกรายละเอียด 01/07/2558
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปีงบประมาณ 2557 คลิกรายละเอียด 02/06/2558

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน คลิกรายละเอียด 02/06/2558

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง แบบ ป.ป.ช.1 คลิกรายละเอียด 29/5/2558

   เอกสารสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณน้ำตกแม่พูล หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3  คลิกรายละเอียด 29/5/2558

  สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณน้ำตกแม่พูล หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3  คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 29/5/2558

  ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณน้ำตกแม่พูล หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 7/5/2558
 
  การพิจารณาผลการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา โครงการเสริมผิวแอสฟัลติก คอนกรีต สาย อต.ถ. 68-001 บ้านผามูบ - บ่อแก้ว  หมู่ที่ 7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด  7/5/2558

  รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 คลิกรายละเอียด  7/5/2558

   เอกสารสอบราคาจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลติก คอนกรีต สาย อต.ถ. 68-001 บ้านผามูบ - บ่อแก้ว  หมู่ที่ 7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด  16/4/2558

  สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลติก คอนกรีต สาย อต.ถ. 68-001 บ้านผามูบ - บ่อแก้ว  หมู่ที่ 7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4)   16/4/2558

   เอกสารสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณน้ำตกแม่พูล หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 16/4/2558

  สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณน้ำตกแม่พูล หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 16/4/2558

  ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณน้ำตกแม่พูล คลิกรายละเอียด 18/2/2558

  รายงานผลการเสนอโครงการก่อสร้าง คลิกรายละเอียด 17/2/2558

    รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 คลิกรายละเอียด 28/1/2558

  เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 12/2558 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้ำตกแม่พูล หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 2/2/2558

  เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 13/2558 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยใต้ - ป้างดอย บ้านห้วยใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 2/2/2558

   สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยใต้ - ป้างดอย บ้านห้วยใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3)   2/2/2558

  สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้ำตกแม่พูล หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)  2/2/2558

  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ อาเซียนคืออะไร? และ10 ประเทศอาเซียน คลิกรายละเอียด 12/01/2558

  ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2558  คลิกรายละเอียด 22/12/2557

  ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2558 ไปรับแบบพิมและกรอกรายการในแบบพิม ยื่นต่อเจ้าหน่าที่  คลิกรายละเอียด 22/12/2557

  ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2558 ยื่นต่อพนักงานประเมิน  คลิกรายละเอียด 22/12/2557

  ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย  ปี 2558 ยื่นต่อพนักงานประเมิน  คลิกรายละเอียด 22/12/2557

  ประกาศการกำหนดทำเลและการกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) ประจำปี 2557 คลิกรายละเอียด 16/12/2557

  รายละเอียดการกำหนดทำเลและการกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) ประจำปี 2557 คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) (5)  16/12/2557
 
  สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( สถ.ศพด.2) หมู่ที่ 7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)  20/11/2557

  เอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( สถ.ศพด.2)  หมู่ 7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 8/11/2557

  สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลางโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งข้างถนนสายห้วยต้นยางหมู่ 4 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4)  20/11/2557

  เอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งข้างถนนสายห้วยต้นยางหมู่ 4  ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 8/11/2557

  สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลางโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งข้างถนนสายห้วยผักหละหมู่ 4 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด หน้า (1) (2) (3) (4)  20/11/2557

  เอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งข้างถนนสายห้วยผักหละ หมู่ 4  ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 8/11/2557 

  เพิ่มเติมแก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต อต. ถ.68-001 บ้านผามูบ - บ่อแก้ว หมู่ 7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 28/11/2557

  เพิ่มเติมแก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาฤษี - บ้านต้นงั่ว หมู่ 9 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 28/11/2557


ข่าวประกวดราคา


 สอบราคาโครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ห้วยชำบอน หมู่ 7ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด 28/03/2554

 ประกาศเพิ่มเติม โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินน้ำกัดเซาะปากห้วยผักหละ  คลิกรายละเอียด
22/02/2554

 ประกาศเพิ่มเติม โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินน้ำกัดเซาะห้วยแม่พูล คลิกรายละเอียด 22/02/2554

 สอบราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินน้ำกัดเซาะปากห้วยผักหละ หมู่ 4 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด

 สอบราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินน้ำกัดเซาะห้วยแม่พูล หมู่ 4 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ คลิกรายละเอียด
รายการบันทึกท่องเที่ยว อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์


ท่องเที่ยวกับ อบต. แม่พูล


คลิกเพื่อชมภาพต่อChill @ แม่พูล

 
*กิน  *เที่ยว  *ซื้อของที่ระลึก
ในหุบเขากินได้ *ขี่จักรยานชมธรรมชาติ Chill @ แม่พูลกระดานสนทนา ร้องทุกข์ ร้องเรียน

กระทู้ใหม่  ตอบ   โดย   เข้าชม   ล่าสุด 
 ทดสอบการทำงาน 0 Anonymous 95   24/02/2011 : 14:17 
Anonymous Last Post
 

NSP

มุมหนังสือพิมพ์
สนับสนุนข่าวโดย นสพ.ดอทคอม

.  นายจรูญ  ปัญญายงค์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ  
         
  
 รายงานผลการดำเนินงาน
 
ติดตามเตือนภัย  

  


  
 
HOT NEWS  

 
 
ข้อมูลการท่องเที่ยว  

 

หมู่ ๑  ตำบลแม่พูล  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๓๑๓๐
โทร/โทรสาร ๐๕๕-๔๕๗๓๕๙


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.24 วินาที