สมัครสมาชิก : เข้าระบบ :
..:: คำขวัญอำเภอลับแล : " งามพระแท่นศิลาอาสน์ ถิ่นลางสาดรสดี เมืองพระศรีพนมมาศ แหล่งไม้กวาดตองกง ดงหอมแดงลือชื่อ งามระบือน้ำตกแม่พูล " ::..
เลือกภาษา  
เลือกรูปแบบภาษา:

 
Main Menu  
 Home
 ข้อมูลทั่วไป
 หน้าที่ของ อบต.
 ฝ่ายบริหาร
 ฝ่ายนิติบัญญัติ
 พนักงานส่วนตำบล
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุขฯ
    กองการศึกษาฯ
    กองสวัสดิการสังคม
 พนักงานจ้าง 
    สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองสาธารณสุขฯ
   กองการศึกษาฯ
   กองสวัสดิการสังคม
 
General  
 แผนพัฒนาปี 56-58
 แผนพัฒนาปี 57-59
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนอัตรากำลัง
 แผนการดำเนินงานปี 56
 แผนการดำเนินงานปี 57
  แผนการจัดหาพัสดุ
 
Knowledge  
 ภาษีป้าย
 ภาษีบำรุงท้องที่
 ถาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
Radio Online  
 
หน่วยงานราชการ  

 
สถิติผู้เยี่ยมชม  
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
15611436
คน ตั้งแต่ 9 กุมภาพันธ์ 2554
 
Income-Expenses  
รายรับรายจ่ายปีงบ 61

เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน


รายรับรายจ่ายปีงบ 62

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร  
   ช่องทางในการขอใช้บริการ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    แบบคำขอดูข้อมูลข่าวสาร(ใหม่)
 
รายรับ  

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

How to Questions & Basics
โดย: ewozyroq
ติดประกาศ: 03-01-2019 @ 07:17 am

In these modern times, fashion works a significant part in our resides. Apparently this really is evident on the example of actors. But is it affect you?To start, at present young people will be the most keen on the latest trends. Their vainness and the wish to look good is needed by exhibit business and causes the introduction of may be like Manner TV or perhaps numerous systems in the type of "Hot or possibly Not".Furthermore, every females or young magazine has its fashion section, which is intended as a instruction for audience. There are even women who handle these magazines as a Holy book. All you need to conduct is look around to see just how much fashion is usually affected by people today.In addition , inside schools, females are afraid of remaining ridiculed because of unfashionable attire. It demonstrates the scale with media difficulty on youngsters. For example , the ridiculous type of emo is now extremely interesting because of its present on telly, video clips and magazines for youths. In addition , they have an inexplicable belief that people wearing stylish outfits are for some reason better than some.On the other hand, there are actually individuals who appear unmoved because of the confusion close to fashion and then the media and also represent his or her style of outfit. Unfortunately, there are not many of them.In conclusion, huge fashion extremely affects the way we dress. It has a strong cause problems for our lives, which is certainly growing at all times.Halloween is known as a holiday famed on thirty first of October. It came about from Alfredia holiday associated with Saints, even so it has become only an opportunity to have some fun. However , it's really a fun inside a scary environment.First of all, on Halloween one can notice lots of people in disguise. These folks costumes involving scary wildlife - such as ghosts, vampires, monsters and so forth - or simply pretend to generally be some prominent horror figures, like Freddy Krueger. Quite typical on of which day, the fact is inseparable, are usually such sun and wind like skeletons or jack-o'-lanterns. These are lanterns made of worthless pumpkins along with scary looks carve out along with a candle put inside.A well liked activity one of several children is normally trick-or-treating. Dressed up in their clothing, they go via house to house asking „trick or cope? ”. They ask for treats, especially charming ones, because case connected with refusal, there're eager to have fun with a fool on the person who refuses.Adolescents, who are too old so that you can trick-or-treat, have a preference for costume parties with destinations like intimidating stories stating to, watching scary films as well as visiting spots that are thought to be haunted.In conclusion I want to point out a very popular Halloween night game known as apple bobbing. A large basin is filled with normal water with some apples floating with its covering. The task in the participants could be to catch any apple utilizing their teeth. Working with hands is definitely forbidden.Halloween night is very popular in north america but it is gaining an increasing number of fans within European countries too. http://www.hr.gymsupl.plMy trip to school will start every day in eight. It is a time connected with heavy targeted traffic, because quite a few students arrive there in addition. First, We go to the locker room room. With my school, every student has got his own locker room and a step to it. My spouse and i leave my very own coat at this time there and modify my sneakers. I have to do that because the enrollees are not allowed to walk the school corridors inside the same boots as outside. Thanks to this particular principle, college corridors in addition to classes keep clean. Often, if I possess a lot of courses in a presented day, I leave various textbooks around my cupboard to make sure that I do not have to carry quite a heavy pack.After allowing things inside the locker space, I look at class. In some cases I have a few lessons within the same type, but frequently students have to go to different types on the same morning. When I the particular appropriate school. usually some other students tend to be waiting generally there. Welcome in addition to talk for a couple of minutes to implement the tutorial. Each lessons has simply 45 minutes, followed by a 10-minute break. We also have one very long break, of which starts with twelve o'clock and is maintained 20 a matter of minutes. During the separate I usually talk to friends, and often I try and learn a little something for the next topics, for example wounded passengers a class.Following third or fourth session, I eat something. Commonly in the morning My spouse and i make a plastic, which I choose to use school, although sometimes I buy a bun in a go shopping located on the beginning of the education. You can also obtain tea, java or different beverages now there, but I actually rarely do it. I usually get six or seven topics every day. Over the past lesson Really usually rather tired and I dream about revisiting home. As soon as the last get in touch with finally diamond rings, I go to my locker room to take this coat and also change my very own shoes all over again and I'm happy to leave the house.Thanks for the latter letter. I'm so pleased Joey come to walk! It ought to be a great encounter. I think about when he initializes talking. Continue to keep me updated! And, sure, Jane instructions I aid Tom. I truly think it may be great should you moved so that you can Warsaw. We could actually meet often. And the collection of future opportunities for Joey and for anyone is expansive than you think, really. At this time let us hope you a Happy Easter. May perhaps your ambitions come true with this joyful spring time. Could possibly the peaceful spirit belonging to the Resurrection involving Christ occupy your minds and carry on them once and for all. I significantly hope you will spend now with your family and you will take advantage of the wonderful atmosphere.Please forgive me for such a quite short letter, but I am really overloaded with all the work plus preparations in the wedding. On the web so lucky you will appear! Eh, it can time for me personally! Write after you find the precious time.I can't quit thinking about you since the last time I saw you. Everytime I nearby my eyes, I see your own wonderful facial area and that spectacular smile associated with yours. Wow, Queen connected with my cardiovascular, I want to acquire you gone to an tropical isle where we were able to hide and be happy mutually forever. Together with the eyes of my thoughts, I see anyone, my Beautiful, lying with a beach which is where mild wind gently brings down golden summery dust right from between the bright white clouds earlier. You just are lying and watch the actual endless blue ocean as well as sky.At that area, the incredibly colourful dale would maximize every day for all of us. We could sit on the most eco-friendlymost environmentaly friendly, softest together with freshest grass in the world and enjoy being together. Because the early evenings, we would visit and watch sunlight sinking inside boundless lakes and rivers that put out its gentle breaking them into hot shades of crimson to make it some dark gleam, which wraps us which consists of arms and even sings one of the most breathtaking seem of qui้tude. That I wish to come true some day, my Wife.And for today, I want to look your tender sweet pure on my verizon prepaid phone again. The main awareness of your own existence including your love for me personally is truly the key reason why to live. I have always dearly loved you and i also always could, my Gf.Currently, people today live much longer than they did in the past. There are many sources of the following phenomenon. Currently life is but not only longer, as well as better and also easier, and also owe them to the development of technology in addition to medicine. I will be seeing an escalation in human wellness awareness, in particular regarding HIV / CAN HELP, cancer together with malignant cancers. Generally ?ndividuals are more and more enthusiastic about health. Often the media encourage a healthy way of life and give tips about proper nourishment. The ideal contemporary man is actually slim, should sport, does not smoke and eat in fast-food places to eat. I believe men and women live longer today to the following reasons.First and foremost, often the medical and biotechnology industry gives ever innovative solutions. For instance , modern drugs has discovered how cancer cells acquire and is accomplishing everything inside the power to cease these systems. What's more, throughout modern centers doctors work with a variety of tactics, paying great attention to the particular calm natural environment in hospitals. They are seeking out psychological approaches to solve health conditions. In the 20 th century, people today began to seek out drugs with regard to struggling with several mental issues. Society at last understood that isolation (imprisonment) is not wish for00 this type of awkwardness. Doctors observed that, for example , depressive disorders is not only often the patient's frustrated mood.May also - now, we do not have to endure the problem of significant and consistent epidemics. The costa rica government is aware of the particular threat along with tries to avoid it absolutely.Finally, it needs to be mentioned there presently exist a great familiarity with a healthy standard of living compared to exactly what our forefathers knew with regards to health. Women know almost anything about the right nutrition as well as diets. Males used to go to the gym and take care of the body. Sports activity is trendy. What's more, people today start to given up smoking. They are one hundred percent aware of the effects of this desire. Cigarettes to a great extent affect overall health, can cause equally lung cancer and many other conditions.In summary, seems like obvious men and women live more time today. Received better medical care and we can use many new creations and medicinal drugs. However , bare this in mind, we want to manage ourselves and also do not forget our health conditions.


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 03-01-2019 @ 07:17 am


เขียนข้อคิดเห็น
เขียนข้อคิดเห็น
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
ส่งข่าวสาร
ส่งข่าวสาร

หมู่ ๑  ตำบลแม่พูล  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๓๑๓๐
โทร/โทรสาร ๐๕๕-๔๕๗๓๕๙


PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.03 วินาที